ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดและการจดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรคำรูปภาพ (Flash card) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภารัตน์ จรัสแสง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,22:51  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรชา จันทรรัตน์มณี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,22:45  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี นักเรียนชั้นอนุบาล 2
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี ศรีสุข
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,22:40  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชุมแสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,22:38  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้นิทาน เพลงคลาสสิก ทำกิจกรรมจิตศึกษา ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กไม่นอนกลางวัน ชั้นอนุบาล 3
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเรือน พันคำภา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,00:41  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมลักษณะนิสัยโดยใช้นิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนวพร ชลวรทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2562,22:11  อ่าน 320 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน 1-10
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2562,22:06  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิดาภา งามนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2562,20:03  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนซ่อมเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5/2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญนภา พันสุเภาดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2562,19:22  อ่าน 481 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฐรดา ทองเรือง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2562,16:34  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..