ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ มงคลสิริ
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ โหนแหยม
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัส จิตต์อารีย์
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายธนา สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายฆชาฑร หัวใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลา สุขมหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3895714
อีเมล์ : chalao4900@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปรานอม บำรุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ สุทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9525465