กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมพร จันทร์ขอนแก่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายเอกชัย ช่างหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางอมรรัตน์ หัวใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1