กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปภาวี บุญเป๋า
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกชัย ช่างหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3