กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฏฐินี ศรีหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0895425679
อีเมล์ : pannee_srila@hotmail.com

นางสาวพรรณมณี โสผล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววรชา จันทรรัตน์มณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายธีรพงษ์ ผิวจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2