กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฏฐินี รอดจ่าย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรรณมณี โสผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววรชา จันทรรัตน์มณี
ครูผู้ช่วย