ปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา แซ่ตั้ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนวพร ชลวรทัศน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางพัชรี ศรีสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางขวัญเรือน พันคำภา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3