ปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา แซ่ตั้ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0822562232
อีเมล์ : pink19761@hotmail.com

นางสาวนวพร ชลวรทัศน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0878199949
อีเมล์ : bim2521@hotmail.com

นางพัชรี ศรีสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0870551727

นางขวัญเรือน พันคำภา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3