พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
6.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง
7.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
8.จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการกีฬา
9.ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
10.บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน