กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวชิราพร ไชยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0861114026
อีเมล์ : 1may.chaichana@gmail.com