กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวชิราพร ไชยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2