กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนภาพร แสงรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสิริญา หอมชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0863742484
อีเมล์ : siriya005@hotmail.com

นางสาวชลิตา ดีทน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0878338733
อีเมล์ : chalitadeeton@gmail.com

นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุข
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจิดาภา งามนวล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 063-4516645