กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนภาพร แสงรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเรณู องคะเมลืองเมทนี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริญา หอมชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอมรรัตน์ หัวใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชลิตา ดีทน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิดาภา งามนวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1