กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพร จันทร์ขอนแก่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายอภิรักษ์ จักษุธรรม
ครูผู้ช่วย