คณะผู้บริหาร

ดร.ปรานอม บำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธาราพงษ์ มูลภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา