วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน จัดการศึกษาโดยบุคลากรมืออาชิพ 
ผู้เรียนมีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้
ทักษะในการดำเนินชีวิต สุขภาพจิตและกายแข็งแรง สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน