หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.03 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานผู้สอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
Adobe Acrobat Document แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.72 KB
Adobe Acrobat Document แบบฟอร์มคำร้องเพิ่มคุณวุฒิใหม่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
Adobe Acrobat Document หนังสือและแบบประเมินเตรียมความพร้อม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
Adobe Acrobat Document ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
Adobe Acrobat Document ว 4562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพฐ.พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB
Adobe Acrobat Document ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document ว 20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
Adobe Acrobat Document ว 16 สอบกรณีพิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB
Adobe Acrobat Document ว 11 หลัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.1 KB
Adobe Acrobat Document ว 9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.43 KB
Adobe Acrobat Document ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
Adobe Acrobat Document ว 7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯเป็นการเฉพาะราย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.83 KB
Adobe Acrobat Document ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.6 KB
Adobe Acrobat Document ว 5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
Adobe Acrobat Document อธิบายวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB