คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีชัย กิติกรเศรษฐ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวรวงศ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี ยืนหยัดชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ ฐิติศรารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ องคะเมลืองเมทนี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายดุลลา สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย เหลืองสิริพานิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ เฉลิมฤทธิ์วัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวสิษฐ์ ยืนหยัดชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทฉัฐวัฒน์ เฉลิมฤทธิ์วัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธิวา สุพรรณเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจพงษ์ศักดิ์ รัตนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเรณู องคะเมลืองเมทนี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปรานอม บำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ