คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีชัย กิติกรเศรษฐ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวรวงศ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ท.ฉัฐวัฒน์ เฉลิมฤทธิ์วัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.พงศ์ศักดิ์ รัตนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี ยืนหยัดชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธิวา สุพรรณเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวสิษฐ์ ยืนหยัดชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอารักษ์ สัตย์ซื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย เหลืองสิริพานิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายดุลลา สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญยืน สีอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ สุขเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชากร บุญสนธิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร จันทร์ขอนแก่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ สุทธิ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ