ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 2,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 6(โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 3,183,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 245,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 350,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 2,137,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 23,900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 11,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา 1 (ฟุตบอล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา 2 (สนามวอลเล่ย์บอล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ 1 (หอส่งน้ำประปาโรงเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ 2 (ถังน้ำซีเมนต์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 134,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอกระจายข่าว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,483,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 7 (โดมกีฬา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 978,000
เพิ่มเติม..