ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

อนุบาล 2

28

19

47

2

อนุบาล 3

37

31

68

3

รวมก่อนประถมศึกษา

65

50

115

5

ประถมศึกษาปีที่ 1

51

39

90

3

ประถมศึกษาปีที่ 2

45

40

85

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

51

46

97

3

ประถมศึกษาปีที่ 4

41

22

63

2

ประถมศึกษาปีที่ 5

41

41

82

2

ประถมศึกษาปีที่ 6

48

58

106

3

รวมประถมศึกษา

277

246

523

16

รวมทั้งสิ้น

342

296

638

21

ข้อมูล    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564