ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

อนุบาล 2

28

22

50

2

อนุบาล 3

41

33

74

3

รวมก่อนประถมศึกษา

69

55

124

5

ประถมศึกษาปีที่ 1

41

41

82

3

ประถมศึกษาปีที่ 2

44

41

85

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

36

25

61

2

ประถมศึกษาปีที่ 4

38

40

78

2

ประถมศึกษาปีที่ 5

46

57

103

3

ประถมศึกษาปีที่ 6

41

58

99

3

รวมประถมศึกษา

246

262

508

16

รวมทั้งสิ้น

315

317

632

21

ข้อมูล    วันที่ 31 มกราคม 2564