ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่

นายเกษม รอดจ่าย
พนักงานธุรการ

นางสาวพีนิธิกานต์ กิจจินดาหรา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมานพ สุขในธรรม
พนักงานช่างไม้ 3

นางสาวรัตติยา อยู่เย็น
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศิรินภา เนียดพลกรัง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพัณณิตา บุญหอม
ลูกจ้างชั่วคราว

นายธนภูมิ ศิริรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว