ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่

นายเกษม รอดจ่าย
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0898328085

นางสาวพีนิธิกานต์ กิจจินดาหรา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทร : 0871397917

นางสาวรัตติยา อยู่เย็น
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 082-5537430

นางสาวศิรินภา เนียดพลกรัง
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 095-5018924

นางสาวพัณณิตา บุญหอม
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 096-9358450

นายธนภูมิ ศิริรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร : 084-7113665