คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริวรรณ ภารา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรชตนันท์ ชาญด้วยกิจ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัชชานนท์ กอบสันเทียะ
ตำแหน่ง : เลขา (หัวหน้าฝ่ายวินัย)
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายหลอดทา จิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพุทธิชา พลตื้อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอยนภัส บุญเป๋า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิกร วรรชะนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ แผ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจันดี
ตำแหน่ง : กรรมการ (รองฝ่ายวินัย)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีวสุ วรรณภูติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายดนุพล จิตต์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกุสุมาลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรพรรณ แจ้งสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิรวิทย์ ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐชนัยพงศ์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรพจน์ ปฏิทิน
ตำแหน่ง : กรรมการ (รองฝ่ายเหรัญญิก)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนพพร อิ่มเอิบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฉายวิชญ์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายโรงอาหาร)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโสภิตกัญญา สงค์แจ้งใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฉัตรทริกา นึกสม
ตำแหน่ง : กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3