ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนบ้านชุมแสง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา
     จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 3 หลัง
     จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 21 ห้องเรียน ห้องกลุ่มสาระต่างๆ 8 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
เมื่อ 40 ปีก่อน การเรียนการสอนเป็นไปอย่างยากลำบากจนนายพยุงศักดิ์ ยืนหยัดชัย และชาวบ้าน ได้ช่วยกันสร้างอาคารขึ้นมา
เป็นอาคารหลังคามุงจาก เปิดทำการสอนประถมศึกษาปีที่1-4 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพลงตาเอี่ยม
     ปีการศึกษา 2519 ได้ขอเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปี 2521 ขยายภาคบังคับ(ป.6) และจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ
     ปีการศึกษา 2529 เปิดการศึกษาชั้นอนุบาลตามโครงการอนุบาลชนบท
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  และในปี 2552 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน