กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางถนอมศรี ตันติชัยวนิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนริสา รอดบำรุง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุทิน ยิ่งชูรส
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิภารัตน์ จรัสแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3