กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางถนอมศรี ตันติชัยวนิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : tewrewka@gmail.com

นางสาวนริสา รอดบำรุง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุทิน ยิ่งชูรส
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 098-2628591

นางสาววิภารัตน์ จรัสแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0822079352
อีเมล์ : wiparatcharassaeng@gmail.com

นางสาววนัชพร สุทธิ
ครูอัตราจ้าง