กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ญนภา พันสุเภาดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมาลินี สุวรรณโชติ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอนันตญา ชาวด่าน
ครูผู้ช่วย