กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ญนภา พันสุเภาดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวมาลินี สุวรรณโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3