ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ covid - 19
โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งแบบ on demand และ แบบ on hand โดยจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของครูประจำชั้นครูประจำวิชา บางวิชาจะนัดผู้ปกครองมารับและส่งใบงานตามวันที่กำหนด บางวิชาจะแจ้งใบงานหรือใบความรู้ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มประจำชั้น  บางวิชาครูผู้สอนจะทำคลิปการสอนผ่านช่องทาง youtube และให้ทำใบงานหรือชิ้นงาน หรือฝึกปฏิบัติแล้วส่งภาพกิจกรรมในไลน์กลุ่มที่ตั้งขึ้น ฯลฯ ครูและผู้ปกครองจะพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ หรือส่งชิ้นงาน ความคืบหน้าการเรียนการสอนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มของแต่ละห้องเรียน ครูประจำชั้นจะมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตแจ้งในไลน์กลุ่มให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,14:26   อ่าน 130 ครั้ง